Türkiye'nin En Büyük Gezi Rehberi...
facebook twitter google pinterest tumblr
Gezi Rehberi
» » » 1950 Yılında Yazılmış Uludağ Rehberi

1950 Yılında Yazılmış Uludağ Rehberi

(Bursa Sular idaresi Müdürü İhsan Uzer'in 1950 yılında Uludağ'ı tanıtmak amacıyla kaleme aldığı "Ulu dağ Rehberi" adlı yayınlanmamış kitabından, değiştirilmeden alınmıştır.)

Anadolu yarımadasının şimali garbisinde 38 de­rece 15 dakika ile 40 derece 20 dakika arzı şimali ve Paris nısfın-neharına nazaran 24.D.-18 ile 39.D. tulü şarkisindedir.

İnsanlık tarihinden beri geçen her devrede tanın­mış ve bilinmiş bir dağdır. Mısırlılar bu dağa (Misos) ismini vermişler. Bu ad Romalılar zamanına kadar devam etmiş. Bundan sonrada (Caloyers) ismi uzun zaman bellenmiş. Bizans mitolojisin­de (MisoIymp) sonraları da yalnız (OIymp) adını taşımıştır.

Koyun Göleti Uludağ 1935
Bu itibarla dağın birçok sivrilerinde o günün itikat­larına delil olan Manastır ve zaviye harabelerine rastlanmaktadır. Osmanlılar zamanında dağ (Keşiş) adını almış ve (1925) de Coğrafya Encümeni adına yapılan bir tetkik gezisi sonunda; (ULUDAĞ) ismi konmuş ve bu günde bu adla anılmaktadır.

İnhidami bir teşekkül olmasına binaen jeoloji ilmi bakımından da tetkike değer bir karakter taşımak­tadır. Yüksekliği (2550) metredir. Belli başlı ben­zerlerinden çok üstün bir turist şehri olan Bursa (Ulu dağının) dağ ve kar sporlarına santral teşkil etmesinden ötürü bu gün bütün dünyada çok de­ğer bulmuştur.


Yaz mevsiminde Bursaya gelipte Ulu dağa yayan çıkmak isteyen birçok yollardan çıkabilir. Şehrin cenubunda temen yeri mevkiinden dağa doğru hangi patikayı takip ederseniz ediniz sizi geçte olsa Ulu dağa ulaştırır. Yalnız kestirme ve düzgün yolla­rı bilirseniz daha emniyetle ve çabuk gidebilirsiniz. Ben sizlere kestirme ve düzgün yolları tarif edece­ğim. Yaz mevsiminde Ulu dağa yaya olarak başlıca şu yollardan gidebilir.

Otel bölgesi Uludağ 1941
A) Temen yerinden Ulu dağa 


Şehrin cenubunda Maksem Mahallesi ve Gökdere köprüsünü geçince (Hünkâr köşkü ve Cumhuriyet Köşklerine) giden yolu takip edin. Köşkün üstün­den geçen yolu bırakmayın, bu yol ile giderken solda bir çeşmeye rastlarsınız ilerleyin ve daima sağ patikayı takip edin bu patika döne dolaşa sizi (Buzcular Çeşmesi) ne getirir. Burada bir mola ve­rin. Önünüzde iki yol vardır. Çalılık içinden geçen sağ taraftaki yol (Şaban Dere) ye gider. Bu dere­den de (Yan Tekire) çıkmak kabildir. Amma sizi çok yorar. Siz soldaki ve daha işlek yolu takip edin, ileride merdivenli bir yola rastlarsınız bu yere (Pa­paz kaldırımı) derler, ilerleyin ve nihayet yolun sol tarafında (Acı Elma) namile anılan çeşmeye gelir ve ikinci molayı burada verirsiniz. İstirahattan son­ra yola devam edin sol tarafınızdaki düzlüğe (Kadı yayla) denir. Merak ederseniz düzlüğü bir dola­şın kime ait olduğu belli olmayan ve boyları 3-4 metre olan mezarlar görürsünüz. Burada eskiden bir hayat olduğu muhakkaktır. Yolu takip edin ve nihayet yine bir düzlüğe gelirsiniz. Burada üç yol vardır. Sağdaki yol (Yan Tekir) ortadaki (Dik Tekir) ve şarka doğru giden yolda (Domuz yaylası) yol­larıdır. Siz Ulu dağa gittiğinizden ya yan tekirden veyahut Dik Tekirden gideceksiniz. (Yan Tekirden) giderseniz önünüze çıkan ve sağ taraftaki patika­lara sapmayın hep solu takip edin. Dik ve virajlı yollardan sonra yine sarp bir tepede iki patikaya rastlarsınız. Sağdaki patika (Kirazlı yayla ve sana­toryuma) gider. Siz yine soldaki patikayı takip edin ve nihayet (Sarı alan) düzlüğüne gelmiş olursunuz. Sol taraftaki tepede (nirengi) noktası vardır.

Uludağ zirve yolu 1944
(Dik Tekirden) giderseniz adı üstünde dik bir yola geldiğinizde sol tarafınızda (Dudak Donduran) çeşmesinden su için ve bir az dinlenin, çünkü çok dik ve merdivenli bir yola çıkacaksınız.

Yola devam edin. Dik ve sık virajlardan döne dolaşa (Sarı alan) düzlüğüne ulaşırsınız. Burada yan te­kirden gelen yol ile de birleşmiş olursunuz. Burası­nın rakımı (1650) dir. Sarı alanda birkaç patika gö­rürsünüz. Şarka doğru giden patika Sarı Alan dere­sini kat ettikten sonra (Sobran Dere)ye ve nihayet (Kız Pınarlardan) oteller bölgesine gider. Önünüz­deki en işlek yol hangisi ise onu takip edin bu yol sizi (şoseye) ulaştırır. Şoseye gelince Ulu dağa gel­miş sayılırsınız. Doğru otel veya kayak evine gider­siniz. Kış mevsiminde bu yollardan sakın gitmeyin çok tehlikelidir. Yollar kapanmıştır. Sis çoktur. Yol­ları gayp etmek tehlikesi vardır. Onun için kış günü bu yolu kat'iyen tavsiye etmem.

B) Maksem'den Ulu dağa


Maksemden Gökdere su deposu yanından Elma çukuru köyü yolunu takip edin. Tepedeki sağ tara­fa giden yol (Alaşar) deresine gider, siz önünüzde­ki yola devam edin (Koca Göçük) mevkiini geçtik­ten sonra yolda bir su deposuna rastlarsınız. Yolun sol tarafındaki yol suyolu olup buna sapmayın ve yolunuza devam edin. Nihayet kestane ağaçlar ile çevrili düzlük bir sahaya gelirsiniz. Burada eskiden daha büyük ve sık kestanelik vardı. Bunlar maale­sef kesildi ve hamam odunu yapıldı. Burada artık koru kalmamış ise de namı vardır. Ne ise siz yola devam edin bir az sonra solda yol kenarında bir su deposuna rastlarsınız burası meşhur (kavak) suyu deposudur. Fenni tesisatla şehre gelir. Az ileride yine kökleri meydanda gövdeleri hamam odunu olmuş asırlık kestane ağaçları kenarında ve sağ ta­rafta (İhsan Üzer) çeşmesi vardır. Bu sudan içmeği ihmal etmeyin kireç miktarı ikidir. Yorulmuş iseniz birazda dinlenin. Çeşmenin karşısındaki yani şar­ka doğru bir yol görürsünüz bu yolu takip ederse­niz sizi (meşhur) ve (orta burun) mevkilerine gö­türür. Orta burunda (Kedi merdiveni) tabir edi­len dikten (kirazlı yayla)ya gitmek kabildir. Sana­toryum yanında (Yörükler mezarlığı) denen güzel bir düzlük vardır.

Elmaçukuru Uludağ 1946
Siz yolu takip edin ve nihayet (1100) rakımlarında yem yeşil ve güzel manzaralı (Elma çukuru - Süleymaniye) köyüne ulaşırsınız. Kış günü burası çok fırtınalı olur, ihtiyatlı hareket etmek lazımdır. On beş hane kadar olan bu Gürcü köyünün camisi önünde bir az dinlenmek adettir. Dinlenirken cami karşısında 90 lık Kamil ağa (Aşık baba - irfan Dede) namındaki ihtiyarı çağırtıp bundan halk şiirlerini dinlerseniz neş'eniz bir kat daha artar. Yolunuza devam edin bu yol çok işlek olduğundan tarife lü­zum yok sizi doğruca (Karabelen) mevkiine ve şo­seye ulaştırır. Karabelen mevkii mühim bir yerdir.

Kış fırtınası çok şiddetlidir. 1250 rakımlarında olan bu Karabelen'in karşısında yani cenubundaki yol (Soğuk pınar) bucağına garptaki yol Bursaya gider. Siz şoseyi takip edin az ilerde keskin virajı dön­dükten sonra sağınızda bir düzlük ve seri halinde dik kayalıklar görürüsünüz, ilerde de bir su vardır. Buraya (Yılanlıkaya) derler. Yolu takip edin biraz sonra bir köprüye rastlarsınız, sağ taraftaki sivri kayalığa (Dikili taş) derler. Karşısındaki patika yol kestirme yoldur. Şosenin 24üncü kilometresine çıkar. Kış günü kayakçılar bu yoldan işlerler. Siz şo­seyi takip edin ve nihayet (Kirazlıyayla) mevkiine gelirsiniz. 25nci kilometrede olan Kirazlıyayla çok rağbet bulmuştur. Sağ tarafta (Orman iletmesine ait) evler vardır. Sol tarafınızda Bursamızın medarı iftiharı modern tesisatlı ve kıymetli doktorları bu­lunan (Sanatoryum) binalarını görürüsünüz. Bura­ya gelmişken mutlaka sanatoryumu ziyaret edin. Kirazlı yayladaki çeşmenin suyundan içmeği de ihmal etmeyin. Burasının havası oteller bölgesine nazaran daha mutedildir. Yaz mevsiminde bura­larda kamp kurulur ve muntazam otobüs servis­leri vardır. Akşamları grup seyr etmeyi unutmayın. Deniz ve gölleri seyr etmeğe doyulmaz. Burasının rakımı 1400 aralarındadır.

Sarıalan Uludağ 1949
Artık istirahat ettiğinizi tahmin ederim. Yola çıktı­ğınızda solda 25nci kilometrenin altında zarif bir ev vardır. Bir az ileride solda bir patika ayrılır. Bu (Koca Ahmet kestirmesi) namıla maruftur. Bu yol sizi şosenin 29ncu kilometresine ulaştırır. Kış günü kayakçılar bu yolu tercih ederler. Hamal postaları buradan ilerler. Siz şosede başka yerleri göreceği­nizden şoseyi tekip edin. Birkaç kuru dere köprü­sünden geçtikten sonra keskin bir viraja rastlarsı­nız. Buna (Doktorlar Virajı) derler. Virajı geçip 200 metre kadar yürüdükten sonra sağ tarafınızda tabiatın muhtelif şekillerde yarattığı bir kayalık gö­rürsünüz. Buna (Deve Taşı) denir. Karşıdan baktığı­nızda bir devenin çökmüş vaziyetini ve hörgücünü görürsünüz. Tabiat nelere kadir değildir. Deve taşı virajını döner dönmez yol kenarında ve sağda is­tihkam gibi kazılmış bir çukur görürsünüz. Burası Ulu dağ otelleri yapılmazdan evvel ilk sığınaktır. Yola devam edin yine karşınızda ve yolun sağ ta­rafında bir patika vardır. Bu patika ileride (Can kurtaranın) üstüne çıkar. Bu patikaya (Evliya Çele­bi) yolu derler. Acaba Evliya Çelebi (Suyuna azık, taşına çarık yetiştiremedim) dediği (Keşişe-Ulu dağa) bu yoldan mı gitti bilmem, ileride sol tarafta 29uncu kilometreyi görürsünüz. Bu patika yukar­da arzettiğim (Koca Ahmet kestirmesinin) başıdır. 150 metre kadar yürüdükten sonra yine solunuz­da (Sarıalan-Bursa)ya giden yolu görürsünüz. Ve nihayet (Cankurtaran-Sığınak)a gelip istirahata hak ettiğinizden burada bir az kalırsınız.

Çobankaya Uludağ 1949
Kışın bu sığınak kayakçıların hakikaten can kurtarı­cısıdır. Bir kış Sarıalandan otellere gelirken müthiş bir kar fırtınasına tutulduk, iki kişiyiz. Yolumuzu göremez ve yürüyemez bir hale geldik. Orman içerisinden bin müşkülatla şosaya ve nihayet bu sığınağa altı saat mücadeleden sonra gelebildik. Onun için hayatımızı kurtaran bu (cankurtaran) binası hakikaten yerinde yapılmış bir sığınaktır. Yaptıranlardan Allah razı olsun. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Kış günü yola çıkan çantasında bir az da olsa çıra ve kibrit bulundurmayı da unutmasın. Bunların lüzumu olduğunu hatırlatırım. Sığınaktan hareket edin, yine şosayı takip edin artık oteller bölgesine gelmiş sayılırsınız. Virajı dönmeden so­lunuzda bir kayalık görürsünüz, buraya (Kurt Kaya) denir. Önünüzdeki düzlük Arıcılar kampıdır. Yaz mevsiminde yüzlerce kuvan buraya gelir ve Ulu dağın nefis balları burada satılır. Sağ tarafınızdaki tepede ve (Cennet Kayaya) giden yolun kenarında şimdi enkazı görülen bina (Meteoroloji istasyonu) binasıdır. Bina kimsesiz kaldığından kış mevsi­minde rüzgârların tesirile de bina harap olmuş ve yalnız hatıraları kalmıştır.

Artık otellere geldiniz. Karşınızdaki dağ eteğinde 2000 rakımında (Kayak evini) görürsünüz. Alt ta­raftaki (1950) rakımında (Büyük Otel) Ulu dağ mi­safirlerinin yegâne konforlu yeridir. Otel içinde posta merkezi de vardır. Her yerle otomatik tele­fon ve telgraf ile muhabere etmek mümkündür. Sizleri Bursa'da Maskem semtinden Ulu dağa ge­tirdim. Şimdi istirahat edin.

C) Teferrüç’ten Ulu dağa


Bursa'nın teferrüç mevkii (Askeri Lise—Işıklar) ın cenubundadır. 360 rakımlı bu mevkide şehir su deposu vardır. Asırlık çınara geldiğinizde sağdaki yol sizi (Çukur yayla)dan (Buzcular Çeşmesine) çı­karır. Buraya çıktıktan sonra (A) kısmında anlattı­ğım yoldan Ulu dağa çıkabilirsiniz.

Sizi bu sefer başka yoldan götüreceğim.

Çınarın solundaki yol suyoludur. Siz bu yolu takip edin. Bu yoldan gitmek bir az zorcadır ama yolu öğrenmek istediğinize göre buna katlanmak lazımdır. 10 dakika sonra kuru bir dereye rastlar­sınız. Buraya (Akçağlayan) deresi denir. Yol kena­rında (Koca Karı çeşmesi) namıyla anılan bir çeşme vardır. Çeşmenin üstündeki düzlüğe (Araplar Bahçesi) denir. Dere karşısında 150 koyunu ba­rındırabilecek (Akçağlayan Mağarasını) görün.

Mağaranın önündeki kazılmış çukurlar para ara­yanların kazdıkları yerlerdir. Burada çok kazılar yaptılar ama hiçbirisinde para bulamadılar. Siz yolunuza devam edin nihayet Bozburun mevkiine gelirsiniz. Burada biraz oturun ve arkanızı döndüğünüz zaman Bursayı kuş bakışı seyr edin. Şark tarafınızda (Kaplıkaya) vadisini ve önünüzde bir düzlük ve düzlük bittikten sonra bütün ihtişa­mıyla göklere yükselmiş kayalık görürsünüz. Bu kayalık ilerde bahs edeceğim (Bakacık) mevkiidir. Siz işte bu Bakacığın garbındaki yollardan geçe­ceksiniz. Sakın gözünüz yılmasın, yol yürüdükçe açılacak ve tabiat güzelliklerini gördükçe yorgun­luk his etmeyeceksiniz. Bulunduğunuz boz burun tepesinin sağındaki yol (ab-ı hayat) su havzasına ve oradan da (Kadı yayla) ve nihayet (Tekir Başı­na) çıkar. Tepenin önünde gördüğünüz düzlükte­ki evler köydür. Buraya (Beş evler-Zeyniler) köyü denir. Köyün içinden geçer ve yine suyolunu takip edersiniz. Bir az sonra sağınızda (Arslan pınarı) ve ileride de (Ak Pınar) sularını görürsünüz. Ak pınar deresinden 200 metre sonra suyolunu bırakın sağ taraftaki patikaya sapın bu sizi bir düzlüğe götürür. Bu düzlüğün adı (Palaz Düzüdür). Bu düzlükten şehre su getiren kanal vardır. Siz bu kanalın sağın­daki yola devam edin. Bu yol sizi Granit blokları yı­kıntısı bir bölgeye götürür. Buraya (Çakıllık) denir.

Çobankaya 2 Uludağ 1950
Kayalar arasındaki yoldan yokuşa çıkın ve niha­yet (1150) rakımındaki (yanıklık) ve bir az sonrada (Sarıalan) deresine gelirsiniz. Yine Patika yolu takip edin. Dik patikadan döne dolaşa (1321) ra­kımında küçük bir düzlüğe gelirsiniz. Yorulduğu­nuzu tahmin ediyorum. Çünkü bende bu noktaya geldiğimde mola veririm. Yol kenarında küçük bir su vardır. Terli değilseniz için, iyi bir sudur. Fazla oturmayın çünkü yol yürümekle tükenir derler. Hareket edin, buradan itibaren yürüdüğünüz yol suyoludur. Bu yol sizi (1510) rakımında meşhur kayalık ve (Çatlak Kaya) namındaki yere getirir. Gayret edin, yokuşunuz az kalmıştır.

Çatlak kayanın dibinden çıkan sudan da içmeği ihmal etmeyin. (1555) rakımında bir su köprüsüne rastlarsınız. Köprüye gelmeden sağa ayrılan patika (Sarı alana) gider. Siz solu takip edin ikinci köprüden bir az sonra (Sobran Dere)ye gelmiş olursunuz. Burada bir az dinlenin, sağınızdaki yol (Sarıalana) gider, şarkınızdaki yol (karcı yolu) olup (Çoban kayanın) şimaline çıkar. Önünüzdeki derede Ulu dağın meşhur (alabalıkları) vardır. İs­tirahattan sonra yine suyolunu takip edin, bu sizi (1750) rakımında (Çobankaya) mevkiine getirir. Düzlükteki bina (Suyolları muhafaza memurluğu) binasıdır. Bina yakınında meşhur (Kırkpınarlar) çeşmesinden de su içmeği ihmal etmeyin. Bu su çok emek sarf edilerek Bursa'ya fenni bir tesisat­la getirilmiştir. Çeşmenin az ilerisinde (Bakacık- Otel) yoluna çıkarsınız. Cenuba doğru yolu takip ederek Büyük otele gelmiş olursunuz. Bu yol ol­dukça kestirmedir, fakat yorucudur. Ben bu yoldan üç saatte çıkar iki saatte inerim.

Dombay Çukuru Uludağ 1960
Velhasıl şehrin cenubunda hangi patika ile gider­seniz gidin, sizi Ulu dağa ulaştırır, yalnız çok işlemiş yolları tercih edin. Fakat en esaslı yollar yukarıda arz ettiğim yollardır.

Şimdiye kadar Ulu dağa yaya gittik. Canının kıyme­tini bilenler ve kesesine de güvenenler otomobil ile de gidebilirler. Onun için (Çekirge'den) hareket ettiniz. Biz az ileride şosanın sağında top akasya ağaçları yanında (Âşıklar Çeşmesi-Ak Tuna çeşme­si)ni ve ileride de virajı geçtikten sonra sol tarafta (in kaya) köyünü görürsünüz. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Burada Bursanın en yaşlı çınar ağacı vardır. Karşısındaki mağaradan çıkan su görülecek gibidir. Çınarın gövdesini 7 kişi kucaklayamaz. Vak­tiniz olursa görün. Köyden ayrılıp üç viraj geçtikten sonra (Çongra) değirmenine ve biraz sonrada sa­ğınızda (Çongra-Yiğitali) köyünü görürsünüz. Köye ayrılan yol başında bir abide vardır. Buna (Yiğit Ali) abidesi denir. Yolumuza devam edelim. Otomobil çabuk gittiğinden 14cü kilometreye geldik bile. Burada Hüseyin ağanın çiftliği vardır. Az ileride (Ahmet Vefik Paşa) suyu çeşmesini görürsünüz. Bu çeşmenin suyu 30 sene evvel memleket has­tanesine gelirdi. Yolları harap olduğundan orada boşa akmaktadır.

Çobankaya 3 Uludağ 1970
Çeşmenin önündeki yolu takip ederseniz sizi (Hüseyinalanı) ve nihayet (Orhaneli) ilçesine götürür. Solunuzdaki yol Ulu dağ yoludur. Siz bunu takip edin. Etrafınızda meşe ve Gürgen ormanlıkları arasında bir düzlüğe çıkarsınız. Buradaki binalar (Orman işletmesine) ait binalardır. Bu mevkie eskiden (Çingene) tarlası denilirdi şimdi (yeşiltarla) denir. Birkaç virajı döndükten sonra geniş bir saha görürsünüz buraya (Doğlu baba) derler. Burada yaz mevsiminde kamp kurulur. Yolun solundaki bina (karakol) binasıdır. Binanın arkasında tek çam yanında (Doğlu baba-Tuğlu Baba) mezarı vardır. Hareket edin sık virajları geçerken sülün gibi çam ve senaber ağaçlarını görürsünüz. Nihayet (Kara- belen) mevkiine gelirsiniz.
Buradan sonra evvelce arz ettiğim gibi şoseyi ta­kiple oteller bölgesine gelirsiniz. Bursa - Ulu dağ yolunda çok viraj vardır buna dikkat edin ve her virajda korna çalın karşıdan bir oto ile bilhassa ya­zın sık sık karşılaşmanız mümkündür, inerken çok dikkat edin. Yavaş inin. Benden söylemek.
Altık otellere geldiniz burada günlerce sırt üstü yatıp vakit geçirmeyeceksiniz ya, gezmek lazım. Onun için sizi Ulu dağın tabi güzellikleri ile gezilecek ve görülecek yerlere de götürmek gerekir.

Yeşiltarla:

Ulu dağ şosasının 16ncı kilometresin­de ve Orman işletmesinin bakım memurları binaları ve fidanlığının bulunduğu yerdir.

Taputkaya Uludağ 1946
Dolubaba:

Ulu dağ şosasının 20nci kilometresin­de kamp mevkiidir. 1200 rakımları civarında olan bu sahada büyük çam ağaçları ve 10 Fransız derecesinde içme suyu ve mandıraları vardır.


Karabelen:

Şosanın 22nci kilometrelerinde ve 1300 rakımları civarında olan bu mevkiide Orman işletmesinin bekçi binası ve yangın kulesi bulunmaktadır. Şimaldeki yol Bursaya gider. Ce­nuptaki şosa (Keleş) yoludur. Burasını çok rüzgar tuttuğundan kışın çok tehlikelidir.


Yılanlıkaya:

Karabelen'e çok yakın bir kamp yeri­dir. İçme suyu var.


Kirazlıyayla:

Şosanın 25 nci kilometresinde 1450 rakımları civarında bu mevkiide Temmuz-Eylül nihayetine kadar kamp kurulmaktadır. Manzara çok güzel olup hava mutedildir. 2 Fransız dere­cesinde içme suyu vardır. Kış sporları bu sahada yapılmaktadır.


Deve taşı:

Şosanın 27 nci kilometresinde bulunan ve büyük bir granit blokunun yaptığı bir hörgüçlü deve şeklinde kaya parçasıdır.


Cennet kaya:

Oteller bölgesinde ve kayak evi üs­tünde 2100 rakımları civarında olan Cennet kaya­ya şosadan ayrılan yol ilede gitmek mümkündür. Manzara çok güzeldir. Yakınlarında muallimler kampı ve radar istasyonu bulunmaktadır.

Cennet Kayaları Uludağ 1938
Kuşaklıkaya:

Kayak evinin üst kısımlarında çıplak bir tepedir. Kış sporlarının yapıldığı bu tepeye ayni zamanda (Fatin Tepe) de derler. Tepede bir sığı­nakta vardır.

Ulubuzluk-Zirvetepe Uludağ 1945
Kız pınarlar:

Ulu dağın görülecek yerlerindendir. Küçük kaynakların birleşmesiyle çoğalan bu dere civarı çayırlık ve etrafı sık senaber ağaçlarıyla çev­rilidir. Derede alabalık bulunur.


Kurbağa kaya:

Büyük otelden Bakacığa giden ana yolun garbında kurbağa şeklinde bir granit kayadır.


Kırkpınarlar:

Bursanın içme suyunun bir kısmını temineden Kırkpınarlar mevkii ağaçsız ve zümrüt gibi çayırlık bir sahadır. Mandıralar ve derede ala­balık bulunmaktadır.

Söğütlü havuz:

Etrafı sık senaber ağaçlarıyle çevri­li tabii yüzme havuzudur.


Dombay çukuru:

Ulu dağın en eski kamp yeridir. Dere kenarında kurulan bu kamp sahasında 1 Fransız derecesinde içme suyu da vardır. Buraya ayni zamanda Sultan Selim senaberliği de denir.


Çobankaya:

Bakacığa giden yolun garbında ve ta­biatın bir bir üstüne yığdığı büyük granit blokların­dan müteşekkil bu kaya civarında kamp kurulmak­tadır. Kaya üstünden Ulu dağın en güzel yerleri gözükmektedir.

Uludağ Yolu 1948
Bakacak:

Oteller bölgesinden buraya kadar mo­torlu vasıtaların gidebileceği yer vardır. Ulu dağa gelen Bakacığı mutlaka görmelidir. Gemlik körfezi, Marmara denizi, Apolyont ve Manyas gölleri mü­kemmelen gözükür.


Sarı alan:

1650 rakımları civarında bulunan Sarı alan istikbalde en fazla inkişaf edecek bir sahadır. Düzlük ve çimenliktir. Emirsultan gölü namıla anı­lan küçük bir gölde vardır.


İnkaya Mağarası:

Çekirgeden Uludağa giden şo­senin kenarında inkaya Köyü içinde bulunan bir mağara görmeğe değer bir yerdir. Mağara içinde 24 Fransız derecesinde ve saniyede 15 litre verimi olan su vardır. Ayni yerde kaybolur. Mağara karşı­sında 6 kişinin kucaklıyamayacağı büyük bir çınar ağacı bulunmaktadır.

İhsan ÜZER/1 Ocak 1950admin / 30.01.2018 / 1 / 773

Yorum Ekleyin


 1. şermin
  şermin
  Ziyaretçi
  28 Şubat 2019 21:25
  0

  Taa  1950 yılında ne kadar detaylı anlatmışlar. Bugünse onca gelişmeye rağmen sadece uludağ diye biliyoruz. Ulaşım iletişim onca geliştiği halde hala uludağa gidemeyen birçok insanımız var.

Gezilecek Yerler

Gezi Rehberi

Butik Oteller

Kadıköy’de Gezilecek Yerler

Kadıköy’de Gezilecek Yerler

M.Ö 675’li yıllara kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip olan Kadıköy,
Karacaahmet Türbesi Tanıtımı

Karacaahmet Türbesi Tanıtımı

Mezarlık, Evliya, Türbe, Yatır, Dergah, Cem evi. Bol çağrışımlı bir isim.
Kaz Dağları Gezilecek Yerler

Kaz Dağları Gezilecek Yerler

Dünyanın en önemli oksijen kaynaklarından biri olan Kaz Dağları, doğal çevrenin
Rahmi Koç Müzesi Tanıtımı

Rahmi Koç Müzesi Tanıtımı

Rahmi Koç Müzesi; 1994 yılında önemli bir işadamı olan Rahmi Koç’un vermiş
Kız Kulesi Tanıtımı

Kız Kulesi Tanıtımı

Milattan Önce Yunan komutan Alkibiades tarafından boğaza giriş, çıkış yapan
Tarihte Uludağ

Tarihte Uludağ

Yunan mitolojisinde tanrıların ve tanrıçaların Ambrosia yeyip nektar içtikleri,
Bilecikte Gezilecek Yerler

Bilecikte Gezilecek Yerler

Marmara Bölgesi’nde özellikle tarihi ile ön plana çıkan köklü illerimizden biri
Edirne'de Gezilecek Yerler

Edirne'de Gezilecek Yerler

Edirne, ülkemizin Marmara Bölgesi sınırları içerisinde yer alan, sınır
Bursa'da Gezilecek Yerler

Bursa'da Gezilecek Yerler

Bursa büyüklük bakımından Türkiye’de 4. Şehrimizdir. Marmara'nın ise 2. Büyük
İstanbul'da Gezilecek Yerler

İstanbul'da Gezilecek Yerler

Adına binlerce kitap yazılıp binlerce şiirin döşendiği İstanbul sadece
Bizi Takip Edin!
11k
Twitter
8.6k
Facebook
21k
İnstagram
1.1k
Youtube
1.6k
Google
1.3k
Pinterest
Abone Olun!
up